dichotomizes

  • v.叉分;(把…)分成两叉
  • Web对分;二分;二分法
v.
1.
二分,对分,叉分;(把...)分成两叉