cassette

发音:  US [kəˈset] UK [kə'set]
  • n.暗盒;磁带盒;盒式磁带;卡式磁带
  • v.用盒式磁带[胶卷或录像磁带]录制
  • Web盒子;盒式录音带;盒式的
n.
1.
(放珠宝或文件的)匣子;摄影胶卷暗匣;弹夹
2.
〈口〉盒式录音带
3.
录音带盒
v.
1.
用盒式磁带[胶卷或录像磁带]录制