billabongs

发音:  US ['bɪlə.bɔŋ] UK ['bɪləbɒŋ]
  • n.回水湖;只有在一定季节才涨水的干涸河床
  • Web死河;干河道;死水洼地
n.
1.
只有在一定季节才涨水的干涸河床
2.
回水湖,回水池,死水潭
n.
1.
a pool or water hole formed by a side- channel of a river during the wet season