advocate

发音:  US [ˈædvəkət] UK ['ædvəkət]
  • v.提倡;拥护;支持
  • n.拥护者;支持者;辩护律师;提倡者
  • Web主张;倡导;辩护者
n.
1.
律师
2.
拥护者,鼓吹者,提倡者
v.
1.
拥护;鼓吹;提倡;主张;辩护