advocate

Pronunciació:  US [ˈædvəkət] UK ['ædvəkət]
  • v.Advocate; support; support
  • n.Supporters backers; a lawyer; advocate
  • WebClaims advocacy, advocate

Aquesta pàgina es crea per explicar què és el significat de advocate. Aquí, podeu trobar definicions completes de advocate en anglès i altres 40 idiomes. En primer lloc, podeu escoltar les pronunciacions de advocate en anglès americà i anglès britànic fent clic a les icones d'àudio. A continuació, enumerem les definicions web més populars de advocate. Encara que poden no ser exactes, però representen les explicacions més actualitzades a l'era d'Internet. A més, enumerem altres paraules que tenen els mateixos significats que advocate. A més dels sinònims, també s'enumeren els Antònims importants de advocate. Per a la llista de paraules detallades, podeu fer clic a les pestanyes per canviar entre sinònims i Antònims. Més importantment, veurà la fitxa de'definicions en anglès'on el diccionari de DigoPaul.com proporciona els significats precisos de advocate. en tercer lloc, llistem altres formes de paraula de advocate: substantiu, adjectiu, verb i adverbi. En quart, estem donant exemple de frases que contenen advocate. Aquestes frases mostren com podeu utilitzar la paraula anglesa de advocate en una frase real. En cinquè, per ajudar-vos a entendre millor les definicions de advocate, també presentem tres imatges per il·lustrar el que realment significa advocate. Finalment, estem llistant paraules en anglès que comencen per advocate, paraules en anglès que contenen advocate, i paraules en anglès que acaben amb advocate.